Algemene Voorwaarden

Levertijd
De gemiddelde levertijd van Rex Goodies is +/- 2-3 werkdagen.

Retourneren
Retourvoorwaarden:
Om retourzendingen zo goed en efficiënt mogelijk af te handelen, hanteert Rex Goodies de onderstaande procedure. Wanneer deze procedure wordt gevolgd, bespoedigt dit het proces omtrent de retourzending. Lees deze voorwaarden daarom nauwkeurig door.

Retourneren binnen 14 dagen:
U stuurt ons een e-mail met omschrijving van het retourproduct en ons factuurnummer.
Stuur ons de producten, compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking terug.
Welke producten komen WEL in aanmerking voor retournering.
Verkeerde producten geleverd door Rex Goodies.

Welke producten komen NIET in aanmerking voor retournering:
- Speciaal voor de klant bestelde producten
- Producten die al gemonteerd zijn geweest
- Producten die later dan 2 weken na levering aangemeld zijn bij ons voor retournering
- Producten die zijn beschadigd, geopend, beplakt met stickers, zonder verpakking of met vervuilde verpakking.

Garantie product
Transportschade. Let op: transportschade moet altijd binnen 24 uur na aflevering gemeld te worden en op de pakbon/aftekenlijst van de transporteur worden vermeld. Zichtbare transportschade dient altijd geweigerd te worden!

Welke producten komen NIET in aanmerking voor garantie:
- Producten waarvan de garantietermijn verlopen is
- Producten met schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, oneigenlijk gebruik, foutieve montage en/of vloeistofschade
- Producten die niet gekocht zijn bij Rex Goodies.
- Gevolgschade aan andere componenten.

Voor (elektrische)fietsen gelden andere voorwaarden. Zie hieronder.

Garantie elektrische fietsen:
- 2 jaar fabrieksgarantie op het frame en de accu en 1 jaar op de motor.
- Geen garantie op: banden, ketting, kettingbladen, kabels, remblokken en andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

Garantie fietsen:
- 1 jaar op fabrieksfouten.
- Geen garantie op: banden, ketting, kettingbladen, kabels, remblokken en andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

De garantie is van toepassing wanneer u uw (elektrische) fiets op een gedegen manier onderhouden heeft. Dit betekent dat u uw fiets, net zoals bij uw auto, jaarlijks voorziet van een onderhoudsbeurt door een fiets specialist. Slijtage aan onderdelen als gevolg van het gebruik vallen bij Rex Goodies niet onder de garantie. De door Rex Goodies gehanteerde termijnen en voorwaarden zijn een minimum, en gelden onverminderd de wettelijke regels aangaande garantie en conformiteit.


Algemene Leveringsvoorwaarden van Rex Goodies

1. Toepasselijkheid:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Rex Goodies en op alle met Rex Goodies B.V. aangegane overeenkomsten, hierna te noemen: “gebruiker”. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 1.4 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel / vestiging dan wel internetsite, zijnde een natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met gebruiker in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 1.5 . Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker ingestemd is. 1.6 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 1.7 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 1.8 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen. 1.9 Indien gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de koper ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 1.10 Door het gebruik van de internetsite van gebruiker en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Totstandkoming Overeenkomsten:
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat koper de door gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de Koper echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2.2 Indien koper zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de koper heeft bevestigd. 2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd, per e-mail of per post is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres of hoofd adres dan wel postadres. 2.4 Koper en gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van gebruiker zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs. 2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Aanbiedingen, offertes en Prijzen:
3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit telefonisch, of per e-mail, kenbaar gemaakt. 3.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 3.3 Alle aanbiedingen c.q. offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door koper aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 3.4 De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. 3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 3.6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 3.7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan koper geen rechten ontlenen. 3.8 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan koper in rekening te brengen.

4. Betaling:
4.1 Betaling kan vooraf of tijdens afhalen geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro overboeken (IDEAL). Bij het ophalen moet koper contant betalen. 4.2 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Overboeking en iDEAL. Overboeking geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekeningnummer: IBAN NL39RABO169273180 t.n.v. Rex Goodies Nieuw Vennep. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en worden de goederen verzonden. Gebruiker kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 4.3 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van koper te verlangen. 4.4 Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien koper niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 4.5 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 4.4 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de koper aan gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4.6 Indien na aanmaning door gebruiker betaling alsnog uitblijft, is gebruiker bovendien gerechtigd aan koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00 4.7 Bij uitblijven van volledige betaling door koper, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel koper hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft gebruiker eveneens indien hij al voordat koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van koper te twijfelen. 4.8 Door koper gedane betalingen zullen door gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij koper bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4.9. Koper is niet gerechtigd vorderingen van gebruiker te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op gebruiker. Dit geldt eveneens indien koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

5: Inschakeling derden:
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van gebruiker.

6. Levering en Leveringstijd:
6.1 Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien gebruiker zijn leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. 6.2 Gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door gebruiker kan worden gefactureerd. 6.3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door koper aan te wijzen derde wordt gebracht.

6.4 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven (bezorg)adres of kunnen ook door de koper op de afhaallocatie van gebruiker worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten. 6.5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van koper, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan koper te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan en de gemaakte kosten daarvoor in rekening te brengen bij koper. Tenzij gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient koper gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient koper de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen. 6.6. Indien koper na verloop van de in lid 6.5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 6.7. Het voorafgaande laat de verplichting van koper tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet. 6.8. Gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat hij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de koper heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd. 6.9 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7: Klachten en retourzendingen
7.1 Koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient koper de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan gebruiker te melden. 7.2 Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de koper. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 7.3 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. 7.4 Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. 7.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van koper niet op. 7.6 Koper dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 7.8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. 7.9 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen. 7.10 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door koper van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

8. Eigendomsvoorbehoud:
8.1 De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. 8.2 De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de koper in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 8.3 Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van koper bevinden. 8.4 Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. 8.5 Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is koper niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 8.6 Koper is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 8.7 Koper is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop

hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren. 8.8 Koper dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 8.9 Indien koper handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van koper te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

9. Garanties en Aansprakelijkheid:
9.1 De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 9.2 De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 9.3 Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal koper hierover informeren. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de Algemene Leveringsvoorwaarden van Rex Goodies B.V. garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 9.4 De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft bevestigd. 9.5. Ingeval door koper terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de volgende bepalingen; 9.6 Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid. 9.7 Onverminderd het bepaalde in lid 9.6 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 9.8 Koper is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 9.9 Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken. 9.10 Koper dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 9.11 Koper kan geen beroep doen op de garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens koper aan de gebruiker verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens koper;
e. doordat door of namens koper reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
9.12 Koper is in de gevallen als opgesomd in lid 11 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 9.13 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens koper.

10. Overmacht:
10.1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van gebruiker is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de koper te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper voor de duur van de overmacht dan wel een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 10.2 Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker. 10.3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de-organisatie van de gebruiker en/of van de koper of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 10.4 Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is koper gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11: Annulering, opschorting
11.1 Ingeval koper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij koper in rekening te brengen. 11.2 Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 11.3 De gebruiker is gerechtigd alle reeds door koper betaalde bedragen te verrekenen met de door koper verschuldigde schadevergoeding. 11.4 Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van koper zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij koper in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij koper in rekening te brengen. 11.5 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is koper gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.

12. Intellectuele Eigendom:
12.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij gebruiker, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13. Persoonsgegevens:
13.1 Gebruiker zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Gebruiker neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

14. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter:
14.1 Op de tussen de gebruiker en koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar koper is gevestigd. 14.3 Indien koper gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar koper gevestigd is.

15. Links:
15.1 De site van gebruiker kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft gebruiker geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk.

Rex Goodies
Wagnerlaan 30
2151 GV Nieuw Vennep
Tel: 0612250400
E: info@rexgoodies.nl
I: www.rexgoodies.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2020 Rex Goodies Elektrische fietsen & fietsen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.